select * from #_album_photo where hienthi=1 and id_album ='17' and type = 'album' order by id desc
HÌNH ẢNH HẠNG MỤC BIỆT THỰ

HÌNH ẢNH HẠNG MỤC BIỆT THỰ

select * from #_album_photo where hienthi=1 and id_album ='16' and type = 'album' order by id desc
PHỐI CẢNH BIỆT THỰ

PHỐI CẢNH BIỆT THỰ

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

VIDEO CLIP GIỚI THIỆU

VIDEO CLIP GIỚI THIỆU